logo


65

Evro-Balkan Evro-Balkan

Институтот за општествени и хуманистички истражувања „Евро-Балкан“ е научно-истражувачка институција, сертифицирана од Министерството за образование и наука на Република Македонија (Решение бр. 33 за влез во регистарот на научно-истражувачки установи) и акредитирана од страна на Одборот за акредитација во високото образование на Република Македонија за вршење на образовна дејност на последипломско ниво. Најголемиот дел од вработените во Институтот се млади истражувачи, кои се дипломирани студенти, магистри или доктори на науки. Мисија на Институтот е доследно спроведување на стандардите за академски квалитет што ја вклучува критичката мисла, придонесувајќи кон создавањето на нова генерација млад академски кадар, способен да ја трансформира националната и регионалната научна и образовна реалност преку нејзино доближување до тековните европски стандарди.

Institutot za opstestveni i humanisticki istrazuvana „Evro-Balkan“ e naucno-istrazuvacka institucija, sertificirana od Ministerstvoto za obrazovanie i nauka na Republika Makedonija (Resenie br. 33 za vlez vo registarot na naucno-istrazuvacki ustanovi) i akreditirana od strana na Odborot za akreditacija vo visokoto obrazovanie na Republika Makedonija za vrsene na obrazovna dejnost na poslediplomsko nivo. Najgolemiot del od vrabotenite vo Institutot se mladi istrazuvaci, koi se diplomirani studenti, magistri ili doktori na nauki. Misija na Institutot e dosledno sproveduvane na standardite za akademski kvalitet sto ja vklucuva kritickata misla, pridonesuvajki kon sozdavaneto na nova generacija mlad akademski kadar, sposoben da ja transformira nacionalnata i regionalnata naucna i obrazovna realnost preku nejzino doblizuvane do tekovnite evropski standardi.

Слични сајтови

Универзитет Американ Колеџ - Скопје

5843 Добредојдовте на Универзитетот Американ Колеџ - Скопје. Нашите Европски и Американски Повеќе »

Читална 1000 книги

6335 Читална 1000 книги - Рај за целата читателска публика. На располагање Ви стојат 1000 книги од Повеќе »

Македоника Литера

5566 Македоника Литера е основана во 2010 година и својата издавачка продукција ја остварува со Повеќе »

Хидробиолошки Институт - Македонија

3115 Хидробиолошкиот Институт, основан во 1935 година е јавна владина високо образовна и Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Evro-Balkan