logo


65

Evro-Balkan Evro-Balkan

Институтот за општествени и хуманистички истражувања „Евро-Балкан“ е научно-истражувачка институција, сертифицирана од Министерството за образование и наука на Република Македонија (Решение бр. 33 за влез во регистарот на научно-истражувачки установи) и акредитирана од страна на Одборот за акредитација во високото образование на Република Македонија за вршење на образовна дејност на последипломско ниво. Најголемиот дел од вработените во Институтот се млади истражувачи, кои се дипломирани студенти, магистри или доктори на науки. Мисија на Институтот е доследно спроведување на стандардите за академски квалитет што ја вклучува критичката мисла, придонесувајќи кон создавањето на нова генерација млад академски кадар, способен да ја трансформира националната и регионалната научна и образовна реалност преку нејзино доближување до тековните европски стандарди.

Institutot za opstestveni i humanisticki istrazuvana „Evro-Balkan“ e naucno-istrazuvacka institucija, sertificirana od Ministerstvoto za obrazovanie i nauka na Republika Makedonija (Resenie br. 33 za vlez vo registarot na naucno-istrazuvacki ustanovi) i akreditirana od strana na Odborot za akreditacija vo visokoto obrazovanie na Republika Makedonija za vrsene na obrazovna dejnost na poslediplomsko nivo. Najgolemiot del od vrabotenite vo Institutot se mladi istrazuvaci, koi se diplomirani studenti, magistri ili doktori na nauki. Misija na Institutot e dosledno sproveduvane na standardite za akademski kvalitet sto ja vklucuva kritickata misla, pridonesuvajki kon sozdavaneto na nova generacija mlad akademski kadar, sposoben da ja transformira nacionalnata i regionalnata naucna i obrazovna realnost preku nejzino doblizuvane do tekovnite evropski standardi.

Слични сајтови

Македонски центар за граѓанско образование

3351 Македонски центар за граѓанско образование Повеќе »

2B - Two Brothers

7713 Располагаме со голем асортиман на канцелариска, школска, рекламна и графичка програма. Исто Повеќе »

Централната медицинска библиотека

4072 Централната медицинска библиотека е основана во 1947 година заедно со основањето на Повеќе »

Академија АККРА

2920 AKKPA e првата онлајн академија на овие простори која покрај едукативната, одлучи да развива и Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Evro-Balkan