logo


6531

Македонско кредитно биро АД Скопје Makedonsko kreditno biro AD Skopje

Македонското кредитно биро АД Скопје е првото приватно кредитно биро во Република Македонија. Основано е на 24.12.2008 година во Скопје како акционерско друштво од страна на Клириншката куќа Клириншки интербанкарски системи АД Скопје, во името на банките. Неговата основна функција е да врши целосно или делумно, собирање и обработување на податоците за обврските на субјектите и/или други податоци определени со Закон за кредитно биро, со цел да обезбеди извештаи за задолженоста и редовноста во исполнувањето на обврските од страна на субјектот на податоците.

Makedonskoto kreditno biro AD Skopje e prvoto privatno kreditno biro vo Republika Makedonija. Osnovano e na 24.12.2008 godina vo Skopje kako akcionersko drustvo od strana na Klirinskata kuka Klirinski interbankarski sistemi AD Skopje, vo imeto na bankite. Negovata osnovna funkcija e da vrsi celosno ili delumno, sobirane i obrabotuvane na podatocite za obvrskite na subjektite i/ili drugi podatoci opredeleni so Zakon za kreditno biro, so cel da obezbedi izvestai za zadolzenosta i redovnosta vo ispolnuvaneto na obvrskite od strana na subjektot na podatocite.

Слични сајтови

Berkshire International Investments

7437 Нудиме инвестирање во недвижнини, изградба на деловни и резеденцијални објекти, понуда на Повеќе »

ТП Ревизор

2410 ТП РЕВИЗОР-С Струмица е ревизорска канцеларија формирана согласно законските прописи на Повеќе »

Лајон Инс

5067 Друштвото за застапување во осигурување ЛАЈОН ИНС АД Скопје е брзо растечка компанија насочена Повеќе »

БЕНД ревизија и консалтинг

2326 БЕНД ревизија и консалтинг Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Македонско кредитно биро АД Скопје