logo


6604

ТТА - Кластер за текстил TTA - Klaster za tekstil

Текстилната Трговска Асоцијација - Кластер за текстил е непрофитна организација која ги застапува македонските фирми вклучени на било каков начин во текстилната индустрија. Основната цел на дејствување е подобра комуникација помеѓу членките на Асоцијацијата во функција на создавање поволни услови за развој на текстилната индустрија, како и подобрување на конкурентноста на истите, преку следење на светските трендови на глобалниот пазар и прилагодување на домашното производство кон таквите трендови.

Tekstilnata Trgovska Asocijacija - Klaster za tekstil e neprofitna organizacija koja gi zastapuva makedonskite firmi vkluceni na bilo kakov nacin vo tekstilnata industrija. Osnovnata cel na dejstvuvane e podobra komunikacija pomegu clenkite na Asocijacijata vo funkcija na sozdavane povolni uslovi za razvoj na tekstilnata industrija, kako i podobruvane na konkurentnosta na istite, preku sledene na svetskite trendovi na globalniot pazar i prilagoduvane na domasnoto proizvodstvo kon takvite trendovi.

Слични сајтови

Хепта

6289 Здружението “Асоцијација за здравствена едукација,превенција и подобар третман - ХЕПТА”, е Повеќе »

Група Феликс

6975 ГРУПА ФЕЛИКС Битола - Здружение за превентивна работа со деца, младинци и нивните семејства. Повеќе »

Македонско ехокардиолошко здружение

6351 Македонското ехокардиолошко здружение е здружение на граѓани кои се занимаваат со Повеќе »

Образовен информативен центар

6229 Образовен информативен центар е невладина организација основана во 1999 година. Мисијата на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар ТТА - Кластер за текстил