logo


6604

ТТА - Кластер за текстил TTA - Klaster za tekstil

Текстилната Трговска Асоцијација - Кластер за текстил е непрофитна организација која ги застапува македонските фирми вклучени на било каков начин во текстилната индустрија. Основната цел на дејствување е подобра комуникација помеѓу членките на Асоцијацијата во функција на создавање поволни услови за развој на текстилната индустрија, како и подобрување на конкурентноста на истите, преку следење на светските трендови на глобалниот пазар и прилагодување на домашното производство кон таквите трендови.

Tekstilnata Trgovska Asocijacija - Klaster za tekstil e neprofitna organizacija koja gi zastapuva makedonskite firmi vkluceni na bilo kakov nacin vo tekstilnata industrija. Osnovnata cel na dejstvuvane e podobra komunikacija pomegu clenkite na Asocijacijata vo funkcija na sozdavane povolni uslovi za razvoj na tekstilnata industrija, kako i podobruvane na konkurentnosta na istite, preku sledene na svetskite trendovi na globalniot pazar i prilagoduvane na domasnoto proizvodstvo kon takvite trendovi.

Слични сајтови

Ротари клуб "Битола Широк Сокак"

5643 Ротари Интернешнл има над 1.2 милиони членови во 33.000 клубови, кои се неполитички, Повеќе »

МДЦ-ТИ НЕТ

6475 МДЦ-ТИ НЕТ Скопје, Здружение на граѓани за поддршка на трговија, инвестиции и граѓанско Повеќе »

АРНО

5737 Асоцијација за развој на нови опции (АРНО) е здружение за социјални иновации основано во Повеќе »

Здружение на Неонатолозите на РМ

5481 Официјален веб сајт на Здружението на неонатолозите на Р.Македонија. Посетете го овој сајт и Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар ТТА - Кластер за текстил