logo


67

Septima Septima

Септима д.о.о.е.л. Скопје е приватна компанија основана 2000 година. Дејност на компанијата е промет на големо со фармацевтски производи, медицински помагала, диететски суплементи, козметички и хемиски производи и останати производи од асортиманот потребни за аптека.Основна цел на Септима д.о.о.е.л. е да обезбеди квалитет на услуги на своите корисници потпирајќи се на компетентноста и професионалноста на своите вработени, создавајќи додатна вредност на корисниците, вработените и на општеството. Покрај зголемување на продажбата фокусот ќе биде насочен и кон контрола на трошоците како и кон обезбедување на доволно средства потребни за идните инвестициски планови. Ставајќи ги корисниците на услугите во центарот на својот интерес Септима ја доби довербата на голем број странски производители на лекови препознавајки во Септима сигурен партнер кој обезбедува квалитетно и континуирано снабдување на своите клиенти и способноста да брзо реагира на барањата и промените на пазарот.

Septima d.o.o.e.l. Skopje e privatna kompanija osnovana 2000 godina. Dejnost na kompanijata e promet na golemo so farmacevtski proizvodi, medicinski pomagala, dietetski suplementi, kozmeticki i hemiski proizvodi i ostanati proizvodi od asortimanot potrebni za apteka.Osnovna cel na Septima d.o.o.e.l. e da obezbedi kvalitet na uslugi na svoite korisnici potpirajki se na kompetentnosta i profesionalnosta na svoite vraboteni, sozdavajki dodatna vrednost na korisnicite, vrabotenite i na opstestvoto. Pokraj zgolemuvane na prodazbata fokusot ke bide nasocen i kon kontrola na trosocite kako i kon obezbeduvane na dovolno sredstva potrebni za idnite investiciski planovi. Stavajki gi korisnicite na uslugite vo centarot na svojot interes Septima ja dobi doverbata na golem broj stranski proizvoditeli na lekovi prepoznavajki vo Septima siguren partner koj obezbeduva kvalitetno i kontinuirano snabduvane na svoite klienti i sposobnosta da brzo reagira na baranata i promenite na pazarot.

Слични сајтови

Replek

3987 Во согласност со концептот на развојната стратегија, една од основните цели во натамошниот Повеќе »

Титан увоз-извоз

2416 Титан увоз-извоз е приватна компанија која е основана 2002 година. Нашето мото е да станеме Повеќе »

Медикус

5341 МЕДИКУС е компанија која е основана 1991 година. Нејзин основач е Др. Миодраг Стојановски, а Повеќе »

ЕL Pharma

7486 EL Pharma, како дел од системот на групацијата Феникс, е компанија која се занимава со Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Septima