logo


67

Septima Septima

Септима д.о.о.е.л. Скопје е приватна компанија основана 2000 година. Дејност на компанијата е промет на големо со фармацевтски производи, медицински помагала, диететски суплементи, козметички и хемиски производи и останати производи од асортиманот потребни за аптека.Основна цел на Септима д.о.о.е.л. е да обезбеди квалитет на услуги на своите корисници потпирајќи се на компетентноста и професионалноста на своите вработени, создавајќи додатна вредност на корисниците, вработените и на општеството. Покрај зголемување на продажбата фокусот ќе биде насочен и кон контрола на трошоците како и кон обезбедување на доволно средства потребни за идните инвестициски планови. Ставајќи ги корисниците на услугите во центарот на својот интерес Септима ја доби довербата на голем број странски производители на лекови препознавајки во Септима сигурен партнер кој обезбедува квалитетно и континуирано снабдување на своите клиенти и способноста да брзо реагира на барањата и промените на пазарот.

Septima d.o.o.e.l. Skopje e privatna kompanija osnovana 2000 godina. Dejnost na kompanijata e promet na golemo so farmacevtski proizvodi, medicinski pomagala, dietetski suplementi, kozmeticki i hemiski proizvodi i ostanati proizvodi od asortimanot potrebni za apteka.Osnovna cel na Septima d.o.o.e.l. e da obezbedi kvalitet na uslugi na svoite korisnici potpirajki se na kompetentnosta i profesionalnosta na svoite vraboteni, sozdavajki dodatna vrednost na korisnicite, vrabotenite i na opstestvoto. Pokraj zgolemuvane na prodazbata fokusot ke bide nasocen i kon kontrola na trosocite kako i kon obezbeduvane na dovolno sredstva potrebni za idnite investiciski planovi. Stavajki gi korisnicite na uslugite vo centarot na svojot interes Septima ja dobi doverbata na golem broj stranski proizvoditeli na lekovi prepoznavajki vo Septima siguren partner koj obezbeduva kvalitetno i kontinuirano snabduvane na svoite klienti i sposobnosta da brzo reagira na baranata i promenite na pazarot.

Слични сајтови

ЕУРОФАРМ

3293 Фармацевтската компанија ЕУРО-ФАРМ, е основана во средината на 2000-та година. Основач, Повеќе »

Демакс Нова Инт

3773 Превенцијата е нашата филозофија. Изберете производи кои се правилно тестирани, прехранбено Повеќе »

ЕL Pharma

7486 EL Pharma, како дел од системот на групацијата Феникс, е компанија која се занимава со Повеќе »

Geoprom

69 Геопром е приватна компанија за увоз-извоз основана во Август 1992 година во Скопје, Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Septima