logo


6871

Факултет за Исламски Науки Скопје Fakultet za Islamski Nauki Skopje

Факултетот за исламски науки е највисока воспитно-образовна институција на Исламската заедница во Македо­ни­ја, и истовремено тој е одамнешна потреба на муслиманите од овие простори. За еден ваков факултет Ислам­ската Заедница во Република Македонија постојано се ангажираше. Таа го разбра императивот на времето и вед­наш презеде иницијатива за изградба на Факултетот за Исламски Науки, кој главно ќе служи за подготвување на нејзини кадри и за подигање на чиста исламска свест и совест на своите припадници.

Fakultetot za islamski nauki e najvisoka vospitno-obrazovna institucija na Islamskata zaednica vo Makedo­ni­ja, i istovremeno toj e odamnesna potreba na muslimanite od ovie prostori. Za eden vakov fakultet Islam­skata Zaednica vo Republika Makedonija postojano se angazirase. Taa go razbra imperativot na vremeto i ved­nas prezede inicijativa za izgradba na Fakultetot za Islamski Nauki, koj glavno ke sluzi za podgotvuvane na nejzini kadri i za podigane na cista islamska svest i sovest na svoite pripadnici.

Слични сајтови

Memex

5881 Центарот за образование и компјутерски инженеринг - Memex Битола нуди часови по англиски и Повеќе »

Универзитет за аудиовизуелни уметности ЕСРА

1209 Универзитетот за Аудиовизуелни Уметности - Европска Филмска Академија ЕСРА Париз-Скопје-Њујорк Повеќе »

ССОУ „Димитрија Чуповски“ Велес

5192 Денес средното стручно училиште „Димитрија Чуповски“ е најстарото училиште во кое се изучува Повеќе »

Френдс

5108 Центарот за странски јазици Френдс се труди редовно да ги следи сите актуелности, што се Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Факултет за Исламски Науки Скопје