logo


6871

Факултет за Исламски Науки Скопје Fakultet za Islamski Nauki Skopje

Факултетот за исламски науки е највисока воспитно-образовна институција на Исламската заедница во Македо­ни­ја, и истовремено тој е одамнешна потреба на муслиманите од овие простори. За еден ваков факултет Ислам­ската Заедница во Република Македонија постојано се ангажираше. Таа го разбра императивот на времето и вед­наш презеде иницијатива за изградба на Факултетот за Исламски Науки, кој главно ќе служи за подготвување на нејзини кадри и за подигање на чиста исламска свест и совест на своите припадници.

Fakultetot za islamski nauki e najvisoka vospitno-obrazovna institucija na Islamskata zaednica vo Makedo­ni­ja, i istovremeno toj e odamnesna potreba na muslimanite od ovie prostori. Za eden vakov fakultet Islam­skata Zaednica vo Republika Makedonija postojano se angazirase. Taa go razbra imperativot na vremeto i ved­nas prezede inicijativa za izgradba na Fakultetot za Islamski Nauki, koj glavno ke sluzi za podgotvuvane na nejzini kadri i za podigane na cista islamska svest i sovest na svoite pripadnici.

Слични сајтови

Институт за стратешки истражувања и едукација

6502 Институтот за стратешки истражувања и едукација (ИСИЕ)претставува здружение на граѓани Повеќе »

Вортекс

821 Центарот за странски јазици и преведувачки услуги „Вортекс“ е млада и енергична компанија Повеќе »

ФИНКИ

7665 Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство - ФИНКИ функционира во рамките на Повеќе »

ООУ „Блаже Конески“ Прилеп

4233 Главен инвеститор за изградбата на ова училиште е СИЗ за образование и наука, а во изградбата Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Факултет за Исламски Науки Скопје