logo


7332

Полиса Плус Polisa Plus

ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје ги застапува клиентите кои имаат или сакаат да склучат договор за осигурување. Осигурителното брокерско друштво соработува со сите друштва за осигурување во Република Македонија и ги застапува сите видови (класи и подкласи) на осигурување.

POLISA PLUS AD Skopje gi zastapuva klientite koi imaat ili sakaat da sklucat dogovor za osiguruvane. Osiguritelnoto brokersko drustvo sorabotuva so site drustva za osiguruvane vo Republika Makedonija i gi zastapuva site vidovi (klasi i podklasi) na osiguruvane.

Слични сајтови

Енигма Компани

5804 Енигма Компани Снежана Дооел Гостивар е друштво кое повеќе од 20 години работи со успех на Повеќе »

Прима менаџмент консалтинг

5408 Прима менаџмент консалтинг е приватна фирма која испорачува консултантски услуги и обука во Повеќе »

Еуриск

6758 Еуриск е компанија формирана со цел да им овозможи на своите клиенти вискоквалитетни Повеќе »

CortEx

2594 Менувачница CortEx Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Полиса Плус