logo


74

ZOO Skopje ZOO Skopje

Зоолошката градина Скопје е формирана во 1926 година од страна на тричлена комисија со која раководел доктор Станко Караман, тогаш е предложена и денешната локација која зафаќала 4 хектари површина до крајот на 1965 година. Во тоа време Градината располагала со скромен број животни. Со текот на годините Градината се проширувала и се зголемувала колекцијата на животни. Денес Градината е лоцирана на површина од 12 хектари, и располага со колекција од 300 животни од 56 видови (цицачи, птици, влекачи). Располага со економски дел, работилница, ветеринарна амбуланта, забавен парк за деца.

Zooloskata gradina Skopje e formirana vo 1926 godina od strana na triclena komisija so koja rakovodel doktor Stanko Karaman, togas e predlozena i denesnata lokacija koja zafakala 4 hektari povrsina do krajot na 1965 godina. Vo toa vreme Gradinata raspolagala so skromen broj zivotni. So tekot na godinite Gradinata se prosiruvala i se zgolemuvala kolekcijata na zivotni. Denes Gradinata e locirana na povrsina od 12 hektari, i raspolaga so kolekcija od 300 zivotni od 56 vidovi (cicaci, ptici, vlekaci). Raspolaga so ekonomski del, rabotilnica, veterinarna ambulanta, zabaven park za deca.

Слични сајтови

Агенција ДДС - Верверичка

754 Агенцијата Д Д&С - Верверичка нуди услуги во областа на постојаното и привремено чување деца Повеќе »

Darko Gjurcinovski

8153 Darko Gjurcinovski Arlekin Juggling and Balancing Show Повеќе »

British Children's Academy

941 The British Children’s Academy was founded in 2005 in Skopje to cater for the needs of Повеќе »

Анаконда

2036 "Анаконда" ДООЕЛ, најатрактивниот Web портал за играчки, училишен прибор, канцелариски и Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар ZOO Skopje