logo


74

ZOO Skopje ZOO Skopje

Зоолошката градина Скопје е формирана во 1926 година од страна на тричлена комисија со која раководел доктор Станко Караман, тогаш е предложена и денешната локација која зафаќала 4 хектари површина до крајот на 1965 година. Во тоа време Градината располагала со скромен број животни. Со текот на годините Градината се проширувала и се зголемувала колекцијата на животни. Денес Градината е лоцирана на површина од 12 хектари, и располага со колекција од 300 животни од 56 видови (цицачи, птици, влекачи). Располага со економски дел, работилница, ветеринарна амбуланта, забавен парк за деца.

Zooloskata gradina Skopje e formirana vo 1926 godina od strana na triclena komisija so koja rakovodel doktor Stanko Karaman, togas e predlozena i denesnata lokacija koja zafakala 4 hektari povrsina do krajot na 1965 godina. Vo toa vreme Gradinata raspolagala so skromen broj zivotni. So tekot na godinite Gradinata se prosiruvala i se zgolemuvala kolekcijata na zivotni. Denes Gradinata e locirana na povrsina od 12 hektari, i raspolaga so kolekcija od 300 zivotni od 56 vidovi (cicaci, ptici, vlekaci). Raspolaga so ekonomski del, rabotilnica, veterinarna ambulanta, zabaven park za deca.

Слични сајтови

Кловн Лили

7842 Светот на децата е поубав кога е исполнет со изненадувања подготвени од КЛОВН ЛИЛИ. Повеќе »

Детска Градинка ПИКОЛИНИ

2929 Реализацијата на сите воспитно-образовни активности и целокупно работење со децата се Повеќе »

Tommee Tipee

345 Ве известуваме дека можете преку интернет порталот да ги купувате нашите производи со платежни Повеќе »

Француска градинка

2983 Француската градинка постои од 1999 г. и во нашата работа сме поддржани од Амбасадата на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар ZOO Skopje