logo


7833

Хомеопатска ординација ГАИА Homeopatska ordinacija GAIA

Др. Биљана Ѓуроска е Доктор на медицина кој професионално работи како хомеопат. Од својата менторка Хела Винкемаер беше иницирана во Класичната Хомеопатија. Како резултата на тоа ја заврши on-line едукацијата Wednesday's with Sankaran, двегодишна програма каде се учи методот на работа на Др. Раџан Шанкаран. Моментално е на посдипломски студии кај George Vithoulkas на Интернационалната Академија на Класична Хомеопатија. Др. Биљана Ѓуроска од 2010 ја основа Школата за Интегрирана Хомеопатија, првата македонака школа која врши хомеопатска едукација. Моментално работи во Хомеопатската Ординација ГАИА.

Dr. Bilana Guroska e Doktor na medicina koj profesionalno raboti kako homeopat. Od svojata mentorka Hela Vinkemaer bese inicirana vo Klasicnata Homeopatija. Kako rezultata na toa ja zavrsi on-line edukacijata Wednesday's with Sankaran, dvegodisna programa kade se uci metodot na rabota na Dr. Radjan Sankaran. Momentalno e na posdiplomski studii kaj George Vithoulkas na Internacionalnata Akademija na Klasicna Homeopatija. Dr. Bilana Guroska od 2010 ja osnova Skolata za Integrirana Homeopatija, prvata makedonaka skola koja vrsi homeopatska edukacija. Momentalno raboti vo Homeopatskata Ordinacija GAIA.

Слични сајтови

Cafe Form

8096 Кафе Форм е производ кој има успешно дејство и ќе ве ослободи од вишокот килограми без Повеќе »

Специјализиран ХБО2Т ‑ Центар

7631 Прв специјализиран ХБО2Т ‑ Центар за хипербарични кислородни терапии.Терапија која го Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Хомеопатска ординација ГАИА