logo


8

Zemjodelski kombinat Pelagonija AD Bitola Zemjodelski kombinat Pelagonija AD Bitola

Основна дејност на ЗК Пелагонија АД Битола е примарно земјоделско производство од: ниски култури (пченица, јачмен, сончоглед, шеќерна репа, пченка зрно, пченка силажа и друго), одгледување на ситен и крупен добиток, сточарско производство, градинарство, рибарство и овоштарство. Во својата производна дејност вклучува и производство и доработка на семенски материјал од житни, индустриски и фуражни култури.

Osnovna dejnost na ZK Pelagonija AD Bitola e primarno zemjodelsko proizvodstvo od: niski kulturi (pcenica, jacmen, soncogled, sekerna repa, pcenka zrno, pcenka silaza i drugo), odgleduvane na siten i krupen dobitok, stocarsko proizvodstvo, gradinarstvo, ribarstvo i ovostarstvo. Vo svojata proizvodna dejnost vklucuva i proizvodstvo i dorabotka na semenski materijal od zitni, industriski i furazni kulturi.

Слични сајтови

ТД Андонов ДООЕЛ

1720 14 годишно искуство на полето на увоз и продажба на адитиви, репроматеријали за прехранбената Повеќе »

KG Krinkg

1229 Преработувачките капацитети на нашата фирма се наоѓа на самиот магистрален пат Прилеп-Битола Повеќе »

ФОД

1627 (ФОД) Фабрика за обработка на делови -Битола Повеќе »

Балкан Енерџи Груп

5131 Балкан Енерџи Груп е компанија во приватна сопственост, регистриранa во Република Македонија Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Zemjodelski kombinat Pelagonija AD Bitola