logo


8

Zemjodelski kombinat Pelagonija AD Bitola Zemjodelski kombinat Pelagonija AD Bitola

Основна дејност на ЗК Пелагонија АД Битола е примарно земјоделско производство од: ниски култури (пченица, јачмен, сончоглед, шеќерна репа, пченка зрно, пченка силажа и друго), одгледување на ситен и крупен добиток, сточарско производство, градинарство, рибарство и овоштарство. Во својата производна дејност вклучува и производство и доработка на семенски материјал од житни, индустриски и фуражни култури.

Osnovna dejnost na ZK Pelagonija AD Bitola e primarno zemjodelsko proizvodstvo od: niski kulturi (pcenica, jacmen, soncogled, sekerna repa, pcenka zrno, pcenka silaza i drugo), odgleduvane na siten i krupen dobitok, stocarsko proizvodstvo, gradinarstvo, ribarstvo i ovostarstvo. Vo svojata proizvodna dejnost vklucuva i proizvodstvo i dorabotka na semenski materijal od zitni, industriski i furazni kulturi.

Слични сајтови

Тринити Системи

2766 Компанијата Тринити системи нуди комплетно комуникациско решение кое ќе ги задоволи сите ваши Повеќе »

НДТ и Контрола

6214 НДТ и Контрола е компанија во приватна сопственост која своето основање го бележи во 2007 Повеќе »

Унион Инг

1835 "Унион Инг" располага со широк асортиман на сопствени производи и тоа: кабловски приклучни Повеќе »

ДС-ОСКА

5243 Нашата компанија се занимава со производство на картонска амбалажа (изработување кутии за Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Zemjodelski kombinat Pelagonija AD Bitola