logo


8

Zemjodelski kombinat Pelagonija AD Bitola Zemjodelski kombinat Pelagonija AD Bitola

Основна дејност на ЗК Пелагонија АД Битола е примарно земјоделско производство од: ниски култури (пченица, јачмен, сончоглед, шеќерна репа, пченка зрно, пченка силажа и друго), одгледување на ситен и крупен добиток, сточарско производство, градинарство, рибарство и овоштарство. Во својата производна дејност вклучува и производство и доработка на семенски материјал од житни, индустриски и фуражни култури.

Osnovna dejnost na ZK Pelagonija AD Bitola e primarno zemjodelsko proizvodstvo od: niski kulturi (pcenica, jacmen, soncogled, sekerna repa, pcenka zrno, pcenka silaza i drugo), odgleduvane na siten i krupen dobitok, stocarsko proizvodstvo, gradinarstvo, ribarstvo i ovostarstvo. Vo svojata proizvodna dejnost vklucuva i proizvodstvo i dorabotka na semenski materijal od zitni, industriski i furazni kulturi.

Слични сајтови

Лидерском

7307 Лидерском - Скопје, Македонија е млада трговска компанија, која успешно застапува неколку Повеќе »

Хидрос

1348 Хидрос Дооел од Скопје постои и работи од 1991 година во областа на хемиската Повеќе »

МЗТ Пумпи

5079 МЗТ Пумпи е основана во 1945 година како мала компанија за производство на пумпи, меѓутоа за Повеќе »

Дељо Пак

3711 Делјо Пак е компанија со долгогодишно искуство, која со врвната услуга и квалитет се стекна Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Zemjodelski kombinat Pelagonija AD Bitola