logo


8

Zemjodelski kombinat Pelagonija AD Bitola Zemjodelski kombinat Pelagonija AD Bitola

Основна дејност на ЗК Пелагонија АД Битола е примарно земјоделско производство од: ниски култури (пченица, јачмен, сончоглед, шеќерна репа, пченка зрно, пченка силажа и друго), одгледување на ситен и крупен добиток, сточарско производство, градинарство, рибарство и овоштарство. Во својата производна дејност вклучува и производство и доработка на семенски материјал од житни, индустриски и фуражни култури.

Osnovna dejnost na ZK Pelagonija AD Bitola e primarno zemjodelsko proizvodstvo od: niski kulturi (pcenica, jacmen, soncogled, sekerna repa, pcenka zrno, pcenka silaza i drugo), odgleduvane na siten i krupen dobitok, stocarsko proizvodstvo, gradinarstvo, ribarstvo i ovostarstvo. Vo svojata proizvodna dejnost vklucuva i proizvodstvo i dorabotka na semenski materijal od zitni, industriski i furazni kulturi.

Слични сајтови

ОХИС

1451 Во Скопје главниот град на Република Македонија, се наоѓа Акционерското Друштво Органско Повеќе »

Мак Бетон

7093 Мак Бетон и АБЦ Консалитинг Доо Скопје Повеќе »

Куманово Гас

7458 Основна енергетска дејност на Ј.П Куманово-Гас Куманово е дистрибуција на природен гас Повеќе »

Сието

1417 СИЕТО доо Скопје е основано 1992 година. Основната дејност на фирмата е производство на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Zemjodelski kombinat Pelagonija AD Bitola