logo


81

MIOA MIOA

Главен предизвик во градењето на Стратегијата е дефинирање на економската,социјалната и на политичката визија на општеството базирано на знаења, преку развој и примена на ИКТ во сите сфери на животот, создавајќи современи и ефикасни сервиси за граѓаните и за бизнис-заедницата. Главен предизвик на стратегијата е овозможување на агресивно воведување и масовно ефикасно користење на електронските комуникации и информатичките технологии, со што се придонесува за вклучување на РепубликаМакедонија во глобалната вмрежена економија и остварување значаен скок во економијата.

Glaven predizvik vo gradeneto na Strategijata e definirane na ekonomskata,socijalnata i na politickata vizija na opstestvoto bazirano na znaena, preku razvoj i primena na IKT vo site sferi na zivotot, sozdavajki sovremeni i efikasni servisi za graganite i za biznis-zaednicata. Glaven predizvik na strategijata e ovozmozuvane na agresivno voveduvane i masovno efikasno koristene na elektronskite komunikacii i informatickite tehnologii, so sto se pridonesuva za vklucuvane na RepublikaMakedonija vo globalnata vmrezena ekonomija i ostvaruvane znacaen skok vo ekonomijata.

Слични сајтови
Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар MIOA