logo


82

PZU Plodnost PZU Plodnost

За да ја продолжиме нашата долгогодишна успешна приказна и традиција во гинекологијата и In Vitro оплодувањето, а со цел грижа за женското здравје и совршеност, како и грижа за иднте поколенија, од гинеколошката ординација „ПЛОДНОСТ“ заедно ја создадовме „БОЛНИЦА ПЛОДНОСТ“ во која вработивме тим кој е професионален, одговорен и достапен за пациентите во секое време и кој може да одговори на квалитетот на понудените услуги. Основната цел на оваа болница е да обезбеди најдобра можна заштита на исто ниво со светските стандарди. Нашите цели се насочени кон усовршување на квалитетот на работа на сите нивоа, како и воведување на најсовремени дијагностички и терапевтски методи, со цел да се усоврши професионалноста и квалитетот на третманот на нашите пациенти и нивните деца во љубезна и пријателска средина.

Za da ja prodolzime nasata dolgogodisna uspesna prikazna i tradicija vo ginekologijata i In Vitro oploduvaneto, a so cel griza za zenskoto zdravje i sovrsenost, kako i griza za idnte pokolenija, od ginekoloskata ordinacija „PLODNOST“ zaedno ja sozdadovme „BOLNICA PLODNOST“ vo koja vrabotivme tim koj e profesionalen, odgovoren i dostapen za pacientite vo sekoe vreme i koj moze da odgovori na kvalitetot na ponudenite uslugi. Osnovnata cel na ovaa bolnica e da obezbedi najdobra mozna zastita na isto nivo so svetskite standardi. Nasite celi se nasoceni kon usovrsuvane na kvalitetot na rabota na site nivoa, kako i voveduvane na najsovremeni dijagnosticki i terapevtski metodi, so cel da se usovrsi profesionalnosta i kvalitetot na tretmanot na nasite pacienti i nivnite deca vo lubezna i prijatelska sredina.

Слични сајтови

Herbalife Macedonia

7778 Велнес - здравје, виталност, енергија. Одлична кондиција на вашиот организам. Научи како со Повеќе »

Специјализиран ХБО2Т ‑ Центар

7631 Прв специјализиран ХБО2Т ‑ Центар за хипербарични кислородни терапии.Терапија која го Повеќе »

ВАРУС

2090 ВАРУС ДООЕЛ од Скопје е едно од првите приватни друштва за промет на големо со лекови, помошни Повеќе »

Институт по белодробни заболувања кај децата

6263 ЈЗУ Институт по белодробни заболувања кај децата - КОЗЛЕ е специјализирана институција за Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар PZU Plodnost