logo


82

PZU Plodnost PZU Plodnost

За да ја продолжиме нашата долгогодишна успешна приказна и традиција во гинекологијата и In Vitro оплодувањето, а со цел грижа за женското здравје и совршеност, како и грижа за иднте поколенија, од гинеколошката ординација „ПЛОДНОСТ“ заедно ја создадовме „БОЛНИЦА ПЛОДНОСТ“ во која вработивме тим кој е професионален, одговорен и достапен за пациентите во секое време и кој може да одговори на квалитетот на понудените услуги. Основната цел на оваа болница е да обезбеди најдобра можна заштита на исто ниво со светските стандарди. Нашите цели се насочени кон усовршување на квалитетот на работа на сите нивоа, како и воведување на најсовремени дијагностички и терапевтски методи, со цел да се усоврши професионалноста и квалитетот на третманот на нашите пациенти и нивните деца во љубезна и пријателска средина.

Za da ja prodolzime nasata dolgogodisna uspesna prikazna i tradicija vo ginekologijata i In Vitro oploduvaneto, a so cel griza za zenskoto zdravje i sovrsenost, kako i griza za idnte pokolenija, od ginekoloskata ordinacija „PLODNOST“ zaedno ja sozdadovme „BOLNICA PLODNOST“ vo koja vrabotivme tim koj e profesionalen, odgovoren i dostapen za pacientite vo sekoe vreme i koj moze da odgovori na kvalitetot na ponudenite uslugi. Osnovnata cel na ovaa bolnica e da obezbedi najdobra mozna zastita na isto nivo so svetskite standardi. Nasite celi se nasoceni kon usovrsuvane na kvalitetot na rabota na site nivoa, kako i voveduvane na najsovremeni dijagnosticki i terapevtski metodi, so cel da se usovrsi profesionalnosta i kvalitetot na tretmanot na nasite pacienti i nivnite deca vo lubezna i prijatelska sredina.

Слични сајтови

Стоматолошка ординација "Денториа"

6545 Тимот на стоматолошка ординација "Денториа" го сочинуваат стоматолози и забни техничари кои ги Повеќе »

Геримедикал

3529 Приватна здраствена установа-Поликлиника со две ординации по општа медицина и биохемиска Повеќе »

Центар за јавно здравје - Скопје

5217 Центар за јавно здравје - Скопје е јавна здравствена установа која обавува специјалистичка Повеќе »

ЈЗУ Клиниката за неврологија

2574 Клиниката започнува со работа во 1947 година заедно со Медицинскиот Факултет во Скопје и тоа Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар PZU Plodnost