logo


932

Моја кариера Moja kariera

Моја кариера е невладина, непрофитна органзизација која фасилитира помеѓу понудата и побарувачката на талентирана и квалификувана работна сила со цел по помогне да се намали невработеноста во Македонија...

Moja kariera e nevladina, neprofitna organzizacija koja fasilitira pomegu ponudata i pobaruvackata na talentirana i kvalifikuvana rabotna sila so cel po pomogne da se namali nevrabotenosta vo Makedonija...

Слични сајтови

SynchOne

6895 SynchOne is an Australian Immigration Consultancy that provides online applications for Повеќе »

Fashion Servis

5265 Fashion Service е посредничка агенција за логистика и производство на облека по принципот на Повеќе »

Агенција за недвижности Викторија Стил

2104 Агенција за недвижности Викторија Стил Повеќе »

Про Церт

6233 Про Церт e македонско контролно и сертификациско тело кое работи според законите на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Моја кариера