logo


971

Унет Unet

Унет е Првиот македонски Интернет Сервис Провајдер. Роденденот на Унет е истовремено и роденден на македонскиот Интернет пристап. Унет на своите корисници им нуди комплетни комуникациски сервиси и првенствено е фокусиран на бизнис корисничката група на потрошувачи. Унет е специјализиран во изработка на Интернет и Интранет солуции, dial-up услуги, пристап на Интернет преку сателит, како и изработка на web страни со најнови технологии и хостирање на истите...

Unet e Prviot makedonski Internet Servis Provajder. Rodendenot na Unet e istovremeno i rodenden na makedonskiot Internet pristap. Unet na svoite korisnici im nudi kompletni komunikaciski servisi i prvenstveno e fokusiran na biznis korisnickata grupa na potrosuvaci. Unet e specijaliziran vo izrabotka na Internet i Intranet solucii, dial-up uslugi, pristap na Internet preku satelit, kako i izrabotka na web strani so najnovi tehnologii i hostirane na istite...

Слични сајтови

Kabelnet

1381 Во свет на комуникации, брзи промени и непрекинат раст, спојувањето луѓе и меѓусебното Повеќе »

Dasto

6797 DASTO continues to be the leading manufacturer of professional broadcast and telecommunication Повеќе »

ИЦС Консалтинг и Инженеринг

6307 ИЦС Консалтинг и Инженеринг е посветен на подобрување и унапредување на критичните бизнис Повеќе »

Ibis Instruments Macedonia

7377 Ибис Инструментс е основан во 1996. година со цел да се исполнат растечките барања за Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Унет