logo


98

Општина Битола Opstina Bitola

Битола е најголемиот градски центар во плодната и најголемата македонска котлина Пелагонија и втор град по големина во Република Македонија. Градот Битола се наоѓа во крајниот југозападен дел на Република Македонија, во подножјето на планината Баба со врвот Пелистер (2601 м) непосредно до грчката граница која е оддалечена 13 км. Битола на север е опколена од четири поврзани ридови, со височина од 640 до 890 м, наречени Баир, кои се дел од Облаковско-снеговската планина (1430 м). Од југ, градот е заграден со ридот Тумбе Кафе, со височина од 744 метри кој е огранок на повисокиот планински локалитет Неолица, а таа пак е дел од пространата Баба Планина. Кон исток, Битола е широко отворена кон котлинското дно на Пелагонија, а кон запад, кон флувиоглацијалните наноси на реката Драгор, широката ѓаватска преграбенска долина и високиот Пелистер. Теренот на кој лежи Битола е наведнат од 715 до 585 метри, од запад кон исток, односно од Пелистер и Баба Планина кон пелагониската котлина, и тоа од 710 до 590 метри со што градот има средна надморска височина од 650 метри. Овие разлики во височините битно влијаат на изгледот на градот и структурата на градскиот пејсаж. Од една страна градот е сместен на рамничарскиот предел, а од друга страна на ридско земјиште и плавински материјал. Битола се наоѓа во зона каде се допираат две различни полјоделски целини, полјоделско-градинарска на исток, североисток и југоисток и овоштарско-градинарска и сточарска зона на запад и југозапад.

Bitola e najgolemiot gradski centar vo plodnata i najgolemata makedonska kotlina Pelagonija i vtor grad po golemina vo Republika Makedonija. Gradot Bitola se naoga vo krajniot jugozapaden del na Republika Makedonija, vo podnozjeto na planinata Baba so vrvot Pelister (2601 m) neposredno do grckata granica koja e oddalecena 13 km. Bitola na sever e opkolena od cetiri povrzani ridovi, so visocina od 640 do 890 m, nareceni Bair, koi se del od Oblakovsko-snegovskata planina (1430 m). Od jug, gradot e zagraden so ridot Tumbe Kafe, so visocina od 744 metri koj e ogranok na povisokiot planinski lokalitet Neolica, a taa pak e del od prostranata Baba Planina. Kon istok, Bitola e siroko otvorena kon kotlinskoto dno na Pelagonija, a kon zapad, kon fluvioglacijalnite nanosi na rekata Dragor, sirokata gavatska pregrabenska dolina i visokiot Pelister. Terenot na koj lezi Bitola e navednat od 715 do 585 metri, od zapad kon istok, odnosno od Pelister i Baba Planina kon pelagoniskata kotlina, i toa od 710 do 590 metri so sto gradot ima sredna nadmorska visocina od 650 metri. Ovie razliki vo visocinite bitno vlijaat na izgledot na gradot i strukturata na gradskiot pejsaz. Od edna strana gradot e smesten na ramnicarskiot predel, a od druga strana na ridsko zemjiste i plavinski materijal. Bitola se naoga vo zona kade se dopiraat dve razlicni poljodelski celini, poljodelsko-gradinarska na istok, severoistok i jugoistok i ovostarsko-gradinarska i stocarska zona na zapad i jugozapad.

Слични сајтови

ЈЗУ Здравствен Дом Ресен

6196 ЈЗУ Здравствен Дом Ресен е формирана од Владата на Р.М преку ресорното Министерство за Повеќе »

Основен суд Гостивар

4498 Основниот суд Гостивар е лоциран во централното градско подрачје, на кејот на реката Вардар на Повеќе »

Министерство за животна средина

7456 Официјална веб страница на Министерството за животна средина и просторно планирање, Повеќе »

Јавното претпријатие Билјанини Извори

1049 Јавното претпријатие Билјанини Извори е јавно претпријатие , формирано со одлука на Советот на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Општина Битола