logo


99

Стопанска Банка А.Д. Битола Stopanska Banka A.D. Bitola

Стопанска банка а.д. Битола (во понатамошниот текст: Банката) е акционерско друштво со својство на правно лице. Банката самостојно врши депозитни, кредитни и други банкарски работи, работи на платен промет во земјата и странство, работи со хартии од вредност и други банкарски работи во согласност со позитивните законски прописи, врз начелата на ликвидност, сигурност и рентабилност, заради генерирање на профит.

Stopanska banka a.d. Bitola (vo ponatamosniot tekst: Bankata) e akcionersko drustvo so svojstvo na pravno lice. Bankata samostojno vrsi depozitni, kreditni i drugi bankarski raboti, raboti na platen promet vo zemjata i stranstvo, raboti so hartii od vrednost i drugi bankarski raboti vo soglasnost so pozitivnite zakonski propisi, vrz nacelata na likvidnost, sigurnost i rentabilnost, zaradi generirane na profit.

Слични сајтови

Berkshire International Investments

7437 Нудиме инвестирање во недвижнини, изградба на деловни и резеденцијални објекти, понуда на Повеќе »

Некст Консалтинг

5652 Нудиме комплетно Решение за Развој на Вашиот Бизнис! Некст консалтинг врши имплементација на Повеќе »

Инвестброкер

2253 ИНВЕСТБРОКЕР АД СКОПЈЕ е еден од основачите на Македонската берза за хартии од вредност како и Повеќе »

ПСМ Фондација

434 Фондација Претприемачки Сервис за Млади (ПСМ) со главна компонента бизнис инкубатор за Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Стопанска Банка А.Д. Битола