logo


99

Стопанска Банка А.Д. Битола Stopanska Banka A.D. Bitola

Стопанска банка а.д. Битола (во понатамошниот текст: Банката) е акционерско друштво со својство на правно лице. Банката самостојно врши депозитни, кредитни и други банкарски работи, работи на платен промет во земјата и странство, работи со хартии од вредност и други банкарски работи во согласност со позитивните законски прописи, врз начелата на ликвидност, сигурност и рентабилност, заради генерирање на профит.

Stopanska banka a.d. Bitola (vo ponatamosniot tekst: Bankata) e akcionersko drustvo so svojstvo na pravno lice. Bankata samostojno vrsi depozitni, kreditni i drugi bankarski raboti, raboti na platen promet vo zemjata i stranstvo, raboti so hartii od vrednost i drugi bankarski raboti vo soglasnost so pozitivnite zakonski propisi, vrz nacelata na likvidnost, sigurnost i rentabilnost, zaradi generirane na profit.

Слични сајтови

Лебед Л.Т.Д.

2642 Во срцето на се што не опкружува е човекот. Човекот како двигател на напредокот; сам по себе Повеќе »

ТП Ревизор

2410 ТП РЕВИЗОР-С Струмица е ревизорска канцеларија формирана согласно законските прописи на Повеќе »

VeVe Group

6978 VeVe Group offers investment advisory and engineering solutions in the areas of energy Повеќе »

Finance Pro

5658 Finance Pro е фирма која овозможува низа на стручни сметководствени, консултантски и Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Стопанска Банка А.Д. Битола