logo


99

Стопанска Банка А.Д. Битола Stopanska Banka A.D. Bitola

Стопанска банка а.д. Битола (во понатамошниот текст: Банката) е акционерско друштво со својство на правно лице. Банката самостојно врши депозитни, кредитни и други банкарски работи, работи на платен промет во земјата и странство, работи со хартии од вредност и други банкарски работи во согласност со позитивните законски прописи, врз начелата на ликвидност, сигурност и рентабилност, заради генерирање на профит.

Stopanska banka a.d. Bitola (vo ponatamosniot tekst: Bankata) e akcionersko drustvo so svojstvo na pravno lice. Bankata samostojno vrsi depozitni, kreditni i drugi bankarski raboti, raboti na platen promet vo zemjata i stranstvo, raboti so hartii od vrednost i drugi bankarski raboti vo soglasnost so pozitivnite zakonski propisi, vrz nacelata na likvidnost, sigurnost i rentabilnost, zaradi generirane na profit.

Слични сајтови

Мега Брокер

5885 Мега Брокер А.Д. Скопје е акционерско брокерско друштво со 100% домашен капитал со седиште во Повеќе »

Алфа банка

263 Алфа Банка АД Скопје е формирана во 1993 година како една од првите приватни банки во земјата Повеќе »

Club Economy

1124 Основната идеја на овој бизнис портал е на едно место да се претстават компаниите од Балканот, Повеќе »

Друштвото за ревизија и проценки „КНИ-ПРОКОМ“

1939 Друштвото за ревизија и проценки „КНИ-ПРОКОМ“ Прилеп е регистрирано за вршење на ревизии на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Стопанска Банка А.Д. Битола