logo


99

Стопанска Банка А.Д. Битола Stopanska Banka A.D. Bitola

Стопанска банка а.д. Битола (во понатамошниот текст: Банката) е акционерско друштво со својство на правно лице. Банката самостојно врши депозитни, кредитни и други банкарски работи, работи на платен промет во земјата и странство, работи со хартии од вредност и други банкарски работи во согласност со позитивните законски прописи, врз начелата на ликвидност, сигурност и рентабилност, заради генерирање на профит.

Stopanska banka a.d. Bitola (vo ponatamosniot tekst: Bankata) e akcionersko drustvo so svojstvo na pravno lice. Bankata samostojno vrsi depozitni, kreditni i drugi bankarski raboti, raboti na platen promet vo zemjata i stranstvo, raboti so hartii od vrednost i drugi bankarski raboti vo soglasnost so pozitivnite zakonski propisi, vrz nacelata na likvidnost, sigurnost i rentabilnost, zaradi generirane na profit.

Слични сајтови

ДИС Архивирај

7305 Деловно Информативни Системи - Архивирај ДОО ви нуди можности за архивирање на документи без Повеќе »

Штедилница Пеон

2405 Штедилницата е формирана во 1996 година. Работите околу основувањето на штедилницата се Повеќе »

Кроациа Осигурување Живот АД

7055 Кроациа Осигурување - Живот АД Скопје започна со работа деловната 2005 година. Прва компанија Повеќе »

Мој Фонд

2734 МОЈ ФОНД е отворен инвестициски фонд кој своите средства ќе ги пласира глобално со цел да Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Стопанска Банка А.Д. Битола