logo


Биро за Судски Вештачења

Бирото за судски вештачења, како орган во состав на Министерството за правда е основано со Законот за основање и работа на Републичкиот завод за Повеќе »

Државни и владини институции Судски вештачења

Геолошки завод на Република Македонија

Геолошкиот завод е надлежен да: врши истражувачки, стручно аналитички и други работи од областа на основните геолошки истражувања кои се од јавен Повеќе »

Државни и владини институции Хидро Геолошки Испитувања Истражувања

ЈП Депонија ДРИСЛА

Депонијата Дрисла е димензионирана да прими приближно 26.000.000 м3 милиони тони цврст отпад, што одговара за прифаќање на целокуниот комунален Повеќе »

Државни и владини институции Отпад Депонија

Општина Липково

Официјален веб сајт на општина Липково, која што се наоѓа во северна Македонија. Центар на општината е селото Липково. Информирајте се за историјата Повеќе »

Општина Државни и владини институции

ЈП Јасен

Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје "Јасен" - Скопје спаѓа во категоријата на посебни природни предели, Повеќе »

Државни и владини институции Заштита Животна средина Ловишта Туризам

Ученички Дом “Здравко Цветковски”

ЈУУДГС( Јавна установа ученички дом на град Скопје)“Здравко Цветковски” – Скопје, е воспитно- образовна установа со соодветен високо образовен кадар Повеќе »

Ученички Домови Државни и владини институции Воспитно-образовна Установа

Државен студентски дом "Пелагонија"

Државниот Студентски дом "Пелагонија" Скопје е целосно опремен и ги поседува сите услови за сместување и престој на студентите, овозможувајќи им Повеќе »

Студентски Домови Државни и владини институции Сместување

РСБСП

Во Република Македонија функционира Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата (РСБСП), заради развивање и унапредување на Повеќе »

Државни и владини институции Републички Совет Безбедност Сообраќај Патишта

Институт на овластени ревизори на РМ

Институтот на овластени ревизори на РМ - ИОРРМ е основан во 2006 година. Членови на ИОРРМ се овластени ревизори, друштва за ревизија и овластени Повеќе »

Државни и владини институции Институт Овластени Ревизори Ревизорски Друштва

НСПК

Мисијата на Национален совет за претприемништво и конкурентност (НСПК) на Република Македонија е да промовира идеи и начела кои ќе овозможат Повеќе »

Државни и владини институции Национален Совет Претприемништво Конкурентност

ЈКП "Никола Карев"

ЈКП "Никола Карев" Пробиштип ги обавува следните дејности: собирање пречистување и дистрибуција на вода за пиење и прехранбена вода; поставување на Повеќе »

Државни и владини институции Јавно Комунално Претпријатие Водоснабдување

Институт за македонска литература

Институтот за македонска литература – Скопје е јавна научна установа која остварува научноистражувачка дејност и високообразовна дејност на студии од Повеќе »

Државни и владини институции Научно-истражувачка Дејност Македонска Литература Култура

Здравствен дом „Гоце Делчев“

ЈЗУ Здравствен дом „Гоце Делчев“ - Делчево, спроведува мерки на примарна здравствена заштита на територијата на општина Делчево.Покрај наведените Повеќе »

Државни и владини институции Здравствени Домови Примарна Здравствена заштита

Општина Шуто Оризари

Посетете го веб сајтот на општина Шуто Оризари, која што се наоѓа во состав на Град Скопје и единствена ромска општина во светот во која Ромите си Повеќе »

Државни и владини институции Општини Роми Ромска општина

Музеј - Гевгелија

Добредојдовте на веб страната на Национална Установа Музеј-Гевгелија. Тука нашите посетители ќе можат да се информираат за активностите и настаните Повеќе »

Државни и владини институции Музеи Национална Установа

Lista na veb strani za drzavni i vladini institucii Web sites about Drzavni i vladini institucii Листа на веб страни за Државни и владини институции

Barate informacii i veb-sajtovi po Drzavni i vladini institucii? Nemate dovolno vreme za da gi prebaruvate po internet mediumite poedinecno? Nie vi nudime moznost da gi najdete najdobrite veb-sajtovi povrzani so Drzavni i vladini institucii na edno mesto. Pregledajte gi site veb-sajtovi koisto nudat proizvodi ili uslugi za Drzavni i vladini institucii i zabrzajte ja efektivnosta na prebaruvaneto.

You are looking for information about websites by Drzavni i vladini institucii? You don’t have enough time and patience to search over the internet media separately? We offer you the opportunity to find the best websites associated with Drzavni i vladini institucii in one place. Check out all websites in Macedonia that offer products or services related with your online search.

Барате информации и веб-сајтови по Државни и владини институции? Немате доволно време за да ги пребарувате по интернет медиумите поединечно? Ние ви нудиме можност да ги најдете најдобрите веб-сајтови поврзани со Државни и владини институции на едно место. Прегледајте ги сите веб-сајтови коишто нудат производи или услуги за Државни и владини институции и забрзајте ја ефективноста на пребарувањето.

Deloven imenik za Drzavni i vladini institucii Business pages about Drzavni i vladini institucii Деловен именик за Државни и владини институции

Sekoj od veb sajtovite navedeni vo listata e vnimatelno odbran i nudi proizvod ili usluga za Drzavni i vladini institucii,redosledot na prikazuvane i oddeluvaneto na eden prikaz od ostanatite zavisi od pogolem broj na marketingski faktori koi gi odreduva adresarot. Veb adresarot vi nudi pregled na site veb-sajtovi, koisto nudat proizvodi ili uslugi za Drzavni i vladini institucii vo Makedonija.Each of the web sites listed in the list is carefully selected and offers a product or service Drzavni i vladini institucii, the order of presentation and display of a separation from the rest depends on the growing number of marketing factors that determine the address. Web Address offers an overview of all the websites that offer products or services for Drzavni i vladini institucii.Секој од веб сајтовите наведени во листата е внимателно одбран и нуди производ или услуга за Државни и владини институции,редоследот на прикажување и одделувањето на еден приказ од останатите зависи од поголем број на маркетингшки фактори кои ги одредува адресарот. Веб адресарот ви нуди преглед на сите веб-сајтови, коишто нудат производи или услуги за Државни и владини институции во Македонија.

Државни и владини институции


Наш избор на сајтови

би можело да ве интересира и

© 2014 Веб Адресар Државни и владини институции